Issue 3(47), 2017

DOI 10.21440/2307-2091-2017-3-80-84

Methodical tools for assessing the implementation of the financial strategy of the territorial system pdf

I. V. Naumov

The aim of this study is the development of methodological approaches for assessing the implementation of the financial strategy of the territorial system. The study reflects the methodological approaches used in practice to assess the implementation of financial strategies for territorial development, and their advantages and disadvantages. The author substantiates the necessity of using the tool of creating a balance model for obtaining accurate assessment of the implementation of the financial development strategy of the territory. This model shows the fullest reflection of the financial flows between the institutional sectors and financial institutions of the territorial system. The given tool allows to reveal the basic problems of financial development of public sector of economy, sector of house economy, commercial corporations, financial institutions and foreign organizations and to correct the financial strategy of territorial development according to the revealed problems. The novelty of the proposed methodological approach to assessing the implementation of the financial strategy for the development of the territorial system consists
in, firstly, the ability to identify potential threats to the financial stability by the institutional sectors of the economy, through the study of the financial flows between them. Secondly, it consists in the possibility of justified formation of specific measures for stabilizing the financial development of institutional sectors and adjusting the financial strategy of the development of the territorial system, through using economic and mathematical tools for studying and forecasting the financial flows.

Keywords: financial strategy; matrix of financial flows; institutional sectors; regional system.

 

REFERENCES

1. Berdanova O. V., Vakulenko V. M., Tertichka V. V. 2007, Strategicheskoe planirovanie [Strategic planning], Kiev, pp. 72–73.
2. Karlova O. A. Formirovanie strategii social'no-ekonomicheskogo razvitiya goroda [Formation of the strategy of social and economic development of the city]. Available at: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний прогрес та ефективність виробництва/2012/5/13karkov.pdf
3. Zinovchuk V. 2010, Strategiya razvitiya goroda Zhitomir na period do 2020 g. (proekt) [Strategy of development of the city of Zhitomir for the period until 2020 (draft)], Zhitomir, 64 p.
4. Sereda O. V. 2013, Issledovanie podhodov k otsenke strategicheskogo upravleniya razvitiem gorodov [Study of approaches to assessing the strategic management of urban development]. Molodoy uchenyi [Young Scientist], no. 2, pp. 182–185.
5. Makovkina S. A. 2012, Metodicheskie podhody k otsenke gorodskogo strategicheskogo planirovaniya [Methodical approaches to the evaluation of
urban strategic planning]. Municipalitet: ekonomika i upravlenie [Municipality: economics and management], no. 2 (3), pp. 39–47.
6. Tatarkin D. A., Sidorova E. N., Trynov A. V. 2015, Teoriya postroeniya i perspektivy ispol'zovaniya balansovoy modeli finansovykh potokov [Theory
of construction and prospects for using the balance model of financial flows]. Zhurnal ekonomicheskoy teorii [Russian Journal of Economic Theory], no. 3, pp. 62–75.
7. Naumov I. V. 2016, Osnovnye disproporcii dvizhenija finansovyh potokov v regional'nyh territorial'nyh sistemah [Main disproportions in the financial flows in regional territorial systems]. Izv. UrGEU [Journal of the Ural State University of Economics], no. 5(67), pp. 29–39.
8. Naumov I. V. 2016, Teoretiko-metodologicheskiy podhod k formirovaniyu matritsy finansovykh potokov regional'noy territorial'noy sistemy [Theoretical and methodological approach to the formation of the matrix of financial flows of the regional territorial system]. Zhurnal ekonomicheskoy teorii [Russian Journal of Economic Theory], no. 3, pp. 171–188.
9. Kochkina E. M., Radkovskaya E. V., Drobotun M. V. 2016, Mnogomernye statisticheskie metody v issledovanii pokazateley konkurentosposobnosti territorii [Multidimensional statistical methods in the study of competitiveness indicators of the territory]. Izv. UrGEU [Journal of the Ural State University of Economics], no. 2(64), pp. 87–98.
10. Radkovskaya E. V. 2015, Matematicheskie metody v sovremennykh ekonomicheskikh issledovaniyah [Mathematical methods in modern economic
research]. Vestnik YuGU [Bulletin of Ugra State University], no. S2(37), pp. 37–40.
11. Peter Schwartz. The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. Available at: http://www.amazon.com/Peter Schwartz/e/B000APCEM2/ref=ntt_athr_dp_pel_1
12. Wack P. 1985, Scenarios: shooting the rapids. Harvard business review, no. 63(5), pp. 139–150.

Лицензия Creative Commons
All articles posted on the site are available under the Creative Commons Attribution 4.0 Global License.