Issue 3(47), 2017

DOI 10.21440/2307-2091-2017-3-24-33

Mineralogy of carbonatites of the Ufaleysky metamorphic complex pdf

V. N. Ogorodnikov, S. G. Sustavov, D. A. Khanin, E. S. Shagalov, Yu. A. Polenov

The first findings of carbonatites in the Ufaleysky complex happened in the late 1980s. Separate bodies of carbonatites are confined to linear fissured zones. According to the structural-textural and mineralogical characteristics, the studied carbonatites belong to one of three types: carbonatite-I – calcite, carbonatite-II – calcite-dolomite, and carbonatite-III (nelsonite). Carbonatites of the last type occupy a transversal position relative to the other carbonatites and are represented by dolomite-ankerite carbonates with amphibole, apatite, and microcline. In contrast to the Il'meno-Vishnevogorsky complex, where rare-earth mineralization has cerium specialization, the Ufaleysky carbonatites are associated with subalkaline granitoids and have a distinct yttrium specialization. The authors study in detail the carbonatites and nelsonites in quartz vein deposits of the Ufaleysky metamorphic complex of the Precambrian age, associated with the formation of quartz veins of extremely pure quartz of the Ufaleysky and Yeghustinsky types. The authors established their genetic interrelation with albitites. The article contains the stages of development of carbonatites and nelsonites and their mineralogical composition. For the study of the morphology of crystals and the chemical composition of phlogopite, amphibole, diopside, epidote, magnetite, xenotime, composing carbonatites and nelsonites, the authors used an electron probe microanalyzer, electron microscope, and X-ray diffraction analysis. The carbonatites and nelsonites have a high concentration of rare earths, yttrium, uranium-thorium, tantalum-niobates, strontium, which is of practical interest as a complex mineralization.

Keywords: Ufaleysky metamorphic complex; carbonatites; nelsonites; rare earths; tantalo-niobates; xenotime.


REFERENCES

1. Levin V. Ya., Ronenson B. M., Levina I. A. 1978, Karbonatity shchelochnoy provintsii Il'menskikh–Vishnevykh gor [Carbonatites of the alkaline province of the Ilmensky-Vishnevy Mountains]. Dokl. AN SSSR [Doklady Earth Sciences], vol. 240, no. 4, pp. 930–933.
2. Levin V. Ya. 1987, Shchelochnoy i karbonatitovyy magmatizm Urala [Alkaline and carbonatite magmatism of the Urals]. Tipy magmatizma Urala [Types of magmatism in the Urals], Sverdlovsk, pp. 30–32.
3. Bagdasarov Yu. A. 1979, Lineyno-treshchinnye tela karbonatitov – novaya subformatsiya ul'traosnovnykh-shchelochnykh karbonatitovykh kompleksov [Linear-fissured carbonatite bodies – a new subformation of ultrabasic-alkaline carbonatite complexes]. Dokl. AN SSSR [Doklady Earth Sciences], vol. 248, no. 2, pp. 412–415.
4. Svyazhin N. V., Levin V. Ya. 1965, Nel'sonit iz rayona g. Kyshtyma na Urale [Nelsonite from Kyshtym mountain area in the Urals]. Mineraly rudnykh
mestorozhdeniy i pegmatitov Urala: tr. In-ta geologii UFAN SSSR [Works of the Institute of Geology of the USSR UAS], vol. 70, pp. 91–95.
5. Levin V. Ya. 1997, Shchelochno-karbonatitovye kompleksy Urala [Alkalinecarbonatite complexes of the Urals], Ekaterinburg, 271 p.
6. Belkovskiy A. I. 2011, Geologiya i mineralogiya kvartsevykh zhil Kyshtymskogo mestorozhdeniya (Sredniy Ural) [Geology and mineralogy of quartz veins of the Kyshtymsky deposit (Middle Urals)], Miass, 234 p.
7. Ogorodnikov V. N., Sazonov V. N., Polenov Yu. A. 2007, Mineralogiya shovnykh zon Urala. Ch. 3. Ufaleyskiy gneyso-amfibolitovyy kompleks (Yuzhnyy Ural) [Inertia of the suture zones of the Urals. Part 3. Ufaleysky gneiss-amphibolite complex (South Urals)], Ekaterinburg, 187 p.
8. Ogorodnikov V. N., Polenov Yu. A., Savichev A. N. 2014, Redkozemel'nye pegmatity i karbonatity Ufaleyskogo metamorficheskogo kompleksa [Rare-earth pegmatites and carbonatites of the Ufa metamorphic complex]. Izv. UGGU [News of the Ural State Mining University], vol. 2(34), pp. 5–10.
9. Ogorodnikov V. N., Polenov Yu. A., Nedosekova I. L. et al. 2016, Granitnye pegmatity, karbonatity i gidrotermality Ufaleyskogo metamorficheskogo kompleksa [Granite pegmatites, carbonatites and hydrothermalites of the Ufa metamorphic complex], Ekaterinburg, 283 p.
10. Kramm U., Blaxland A. B., Kononova V. A., Grauert B. 1983, Origin of the Ilmenogorsk–Vishevogorsk nepheline syenites, Urals, USSR, and their time of emplacement during the history of the Ural fold belt: a Rb–Sr stady. The Journal of Geology. vol. 91, no. 4, pp. 427–435.
11. Nedosekova I. L., Pribavkin S. V., Pushkarev E. V. 2005, Sr–Nd–C–O izotopnye dannye i geokhimiya karbonatitov Il'meno-Vishnevogorskogo
shchelochnogo kompleksa i Kurtinskoy zony (Yu. Ural) [Sr-Nd-S-O isotope data and geochemistry of carbonatites of the Ilmeno-Vishnevogorsky alkaline complex and the Kurtinsky zone (Ural)]. Ezhegodnik-2004. In-t geologii i geokhimii UrO RAN [Yearbook-2004. Institute of Geology and Geochemistry, Ural Branch of RAS], Ekaterinburg, pp. 198–206.
12. Keyl'man G. A. 1974, Migmatitovye kompleksy podvizhnykh poyasov [Migmatitic complexes of mobile belts], Moscow, 200 p.
13. Ovchinnikov L. N. 1963, Obzor dannykh po absolyutnomu vozrastu geologicheskikh obrazovaniy Urala [Review of data on the absolute age of
geological formations in the Urals]. Magmatizm, metamorfizm, metallogeniya Urala [Magmatism, metamorphism, metallogeny of the Urals], vol. 1, pp. 57–83.
14. Krasnobaev A. A. 1986, Tsirkon kak indikator geologicheskikh protsessov [Zircon as an indicator of geological processes], Moscow, 147 p.
15. Mineev D. A. 1959, Redkozemel'nyy epidot iz pegmatitov Srednego Urala [Rare-earth epidote from the pegmatites of the Middle Urals]. Dokl. AN SSSR [Doklady Earth Sciences]. vol. 127, no. 4, pp. 865–868.
16. Popov V. A. 2012, O nashumevshem ural'skom «ittroepidote» iz Slyudorudnika [About sensational Urals "ittroepidot" from Slyudorodnik]. XIII Vseros. nauch. chteniya pamyati il'menskogo mineraloga V. O. Polyakova [XIII All-Russian scientific readings in memory of the Ilmen mineralogist V. O. Polyakov], Miass, pp. 18–23.
17. Sustavov S. G., Ogorodnikov V. N. 2008, Ittrokolumbit-(Y) v muskovitovykh pegmatitakh Slyudyanogorskogo mestorozhdeniya (Yuzhnyy Ural) [Ittrocolumbite-(Y) in the muscovite pegmatites of the Slyudyanogorskoye deposit (South Urals)]. Vestnik Ural. otd. Ros. mineralog. o-va [A bulletin of the Ural branch of the Russian Mineralogical Society], no. 5, pp. 106–112.
18. Pozharitskaya L. K.1966, O genezise karbonatitov [On the Genesis of Carbonatites]. Osobennosti petrologii, mineralogii i geokhimii karbonatitov
Vostochnoy Sibiri [Peculiarities of petrology, mineralogy and geochemistry of carbonatites of Eastern Siberia], Moscow, pp. 121–147.
19. Samoylov V. S. 1982, Redkozemel'nye elementy v redkozemel'nykh karbonatitakh [Rare-earth elements in rare-earth carbonatites]. Geokhimiya
redkozemel'nykh elementov v endogennykh protsessakh [Geochemistry of rareearth elements in endogenous processes], Novosibirsk, pp. 66–97.
20. Chukhrov F. V. 1992, Mineraly: spravochnik [Minerals: A Handbook], Moscow, vol. 4, no. 1, 598 p.
21. Lukoshkov V. I. 1983, Gondity Urala [Gondits of the Urals], Sverdlovsk, 60 p.

Лицензия Creative Commons
All articles posted on the site are available under the Creative Commons Attribution 4.0 Global License.